Tarnowskie Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Okres realizacji:
01.04.2018 – 31.01.2020

Budżet projektu:
901 177,36 zł (w tym 675 883,00 zł wartość dofinansowania, 225 294,36 udział własny)

Źródło Finansowania Projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Miejsca Realizacji:
m. Tarnów,

Grupa docelowa:

  • mieszkańcy Tarnowa – osoby wykluczone, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne,
  • młode poszukujące pracy,
  • osoby znajdujące się pod opieką MOPS Tarnów ich rodziny,
  • osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Cele projektu:

  • stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Tarnowie, które skierowane będzie dla osób, wykluczonych długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodych poszukujących pracy, osób znajdujących się pod opieka MOPS Tarnów ich rodzin; osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • stworzenie jednego miejsca dla mieszkańców Tarnowa, a szczególnie dla wykluczonych mieszkańców terenów przeznaczonych do rewitalizacji, gdzie będą mogli uzyskać kompleksowa pomoc merytoryczną i finansową dotycząca rozwiązywania problemów osób wykluczonych, oraz pomoc w aktywnym włączaniu osób wykluczonych do społeczeństwa,
  • zrewitalizowanie obiektu – kamienicy przy ul. Wielkie Schody 3 w Tarnowie.
  • W Centrum działać będą Klub Integracji Społecznej; punkt rekrutacyjny i informacyjny do Centrum Integracji Społecznej; działać też będzie Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,

Centrum będzie także miejscem rekrutacyjnym do projektów aktywizacyjnych i podnoszących kompetencję zawodowe.

Aktualności